Regulamin z dnia 01.10.2018

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego nocowanienajurze.pl, który prezentuje oferty miejsc noclegowych w sieci internet.
 2. Administrator – Sylwester Bręczewski, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Vonhers Sylwester Bręczewski, z siedzibą przy ul. Leśniowska 71, 42-310 Żarki, NIP: 649 141 92 36, Regon: 363117590, adres e-mail: kontakt@nocowanienajurze.pl, właściciel i Administrator Serwisu internetowego dostępnego w domenie nocowanienajurze.pl.
 3. Serwis – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci internet, do których prawa przysługują firmie Vonhers Sylwester Bręczewski, i które dostępne są pod adresem głównym nocowanienajurze.pl.
 4. Miejsce – hotel, hostel, restauracja, pensjonat, apartament, kwatera prywatna lub inne miejsce noclegowe lub wypoczynkowe, atrakcja, wydarzenie, obiekt noclegowy, nieruchomość bezpośrednio lub pośrednio przeznaczona do wynajmu miejsc noclegowych.
 5. Oferta – informacja w Serwisie, zamieszczana samodzielnie przez Wynajmującego, dotycząca noclegów, którymi Wynajmujący dysponuje w celu ich wynajęcia, wraz ze wskazaniem informacji o okresach ich dostępności oraz cenach najmu.
 6. Wynajmujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu i na własne ryzyko działalność gospodarczą, która z wykorzystaniem Serwisu oferuje usługi wynajmu noclegów i zawarła z Administratorem umowę w zakresie umieszczania w Serwisie ofert wynajmu noclegów, która zarejestrowała się oraz zamieściła ofertę noclegową poprzez formularz zgłoszeniowy, bądź poprzez przedstawiciela Serwisu.
 7. Gościem Serwisu jest każda inna osoba, odwiedzająca strony Serwisu nocowanienajurze.pl zainteresowana rezerwacją noclegu.
 8. Serwis nie jest stroną umów zawieranych przez Wynajmującego z Gośćmi, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą publikowanie ofert oraz dokonywanie rezerwacji Miejsca przez internet.

Działalność Serwisu

 1. Zgłaszanie Ofert do katalogu jest dobrowolne i podlega opłacie wg aktualnej oferty.
 2. Aktualna oferta wraz z cennikiem znajduje się na stronie Serwisu.
 3. Dodanie Miejsca może nastąpić poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie nocowanienajurze.pl lub przez kontakt z przedstawicielem Serwisu na adres email: kontakt@nocowanienajurze.pl
 4. Wynajmujący zgłaszający Miejsce w serwisie nocowanienajurze.pl oświadcza, że informacje jakie zamieszcza w ramach Oferty, prezentacji są prawdziwe, natomiast zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wizerunek reklamowanego Miejsca.
 5. Administrator może odmówić bądź zaprzestać emisji Oferty Miejsca na stronie serwisu bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie manipulacji mającej na celu wprowadzenie w błąd, zatajenie stanu faktycznego opisywanego Miejsca.
 6. Wynajmujący bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia w związku z zamieszczoną Ofertą. Oświadcza ponadto, że posiada pełne prawa do korzystania oraz publikacji przesłanych zdjęć oraz treści.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym Wynajmujących poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.
 8. Wynajmujący przesyłając formularz dodania Miejsca lub zgłaszając go poprzez przedstawiciela Serwisu oświadcza, że zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej w zakresie funkcjonowania Serwisu, jego wyglądu oraz treści przysługują Administratorowi. W związku z powyższym zabrania się kopiowania, udostępniania linków, publikowania, promowania, prezentowania, rozpowszechniania treści, zbywania lub wykorzystywania części lub całości strony Serwisu w jakikolwiek inny sposób bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora.
 2. Administrator nie bierze odpowiedzialności za zaspokojenie wszelkich roszczeń z tytułu praw autorskich do materiałów otrzymanych od Wynajmujących, a w szczególności takich jak: zdjęcia, teksty, dźwięki i filmy.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu spowodowane okolicznościami, które są niezależne od jego działań, w tym w zakresie w jakim korzysta z usług dostawców zewnętrznych oraz w przypadku oddziaływania siły wyższej.
Translate »